Condicionis Generals d'ús de l'assetjo web

1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

1.1. Aquestes són les Condicions Generals que regulen l'accés, navegació i ús de l'assetjo web, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d'ara endavant per "continguts" els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial). Independentment de les mateixes, ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als usuaris a través de l'assetjo web.

1.2. S'entendrà que l'accés o utilització de l'assetjo web per part de l'usuari implica l'acceptació d'est a les Condicions Generals que ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR tingui publicades a cada moment en el qual accedeixi a l'assetjo web i que estaran disponibles per als usuaris. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals.

En aquest sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats gratuïtes o de pagament, desenvolupades en el lloc web

1.3. Així mateix, a través de l'assetjo web, ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR podrà habilitar a terceres entitats perquè *publiciten o prestin els seus serveis. En aquests casos, ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR no serà responsable d'establir les Condicions Generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

1.4. Abans d'utilitzar i/o contractar aquests serveis específics prestats per ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR, l'usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR. La utilització i/o la contractació d'aquests serveis específics implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR en el moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR com a autor d'obra col•lectiva, o qualsevol obra o prestacions de qualsevol naturalesa, és titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial de l'assetjo web, i és també titular o té la corresponent llicència, autorització o cessió sobre els drets de propietat intel•lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts i serveis disponibles a través del mateix.

2.2. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR.

2.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor, propietat intel•lectual ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació i/o d'identificació que poguessin contenir-se en els continguts.

2.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, extreure, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR o, si escau, del titular o titulars dels drets al fet que correspongui.

En cas que estigui interessat en una autorització o llicència per utilitzar en qualsevol forma els continguts de l'assetjo web contacti amb nosaltres.

3. ACCÉS

3.1. L'accés a l'assetjo web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això alguns dels serveis i continguts oferts per ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR o tercers a través de l'assetjo web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.

3.2. Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament dels mateixos serà aplicable el que es disposa en la Política de Privadesa recollida en el lloc web.

3.3. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través de l'assetjo web per part de menors d'edat, havent d'obtenir, degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent.

4. UTILIZACIÓ DE L'ASSETJO WEB

4.1. Els continguts inclosos en el lloc web es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos o la seva revenda, queden prohibits, tret que es compti amb l'autorització escrita de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR.

4.2. Si per a la utilització i/o contractació d'un servei en el lloc web, l'usuari hagués de procedir al seu registre, est aportarà informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats per ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il•legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari.

4.3. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel•lació. Mentre no es comuniquin tals fets, ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR quedarà impune de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4.4. L'accés, navegació i ús de l'assetjo web és responsabilitat de l'usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció facilitada per ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR o per personal autoritzat de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR relativa a l'ús de l'assetjo web i dels seus continguts.

4.5. Per tant, l'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  • Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.
  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès

Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

5. NORMES DE PARTICIPACION

5.1. En cap cas es permetrà la publicació de continguts que de forma manifesta fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. Tampoc es toleraran els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats.

5.2. Tampoc s'aprovaran missatges que continguin 'spam' ni aquells amb enllaços a llocs que gens tinguin a veure amb el motiu de la conversa.

5.3. Busquem missatges educats per a un intercanvi d'opinions, per tant no es permetran atacs personals ni missatges no relacionats amb la conversa.

5.4. Per evitar comentaris repetits, recomanem llegir primer una conversa abans de participar en ella.

5.5. L'usuari és responsable de la totalitat de les manifestacions realitzades en internet igual que en qualsevol altre lloc.

5.6. El lloc web es reserva el dret de suprimir sense previ avís qualsevol informació o contingut generat en els espais de participació.

5.7. El lloc web posa a la disposició dels usuaris una eina per denunciar els missatges o continguts inadequats, accessible mitjançant un botó habilitat a aquest efecte.

5.8. El lloc web declina expressament qualsevol responsabilitat *dimanante dels continguts allotjats pels usuaris, sense perjudici de la qual cosa, adoptarà les mesures oportunes per detectar i atendre reclamacions sobre possibles activitats il•lícites per part dels mateixos, reservant-se la possibilitat d'interrompre en qualsevol moment i sense previ avís, temporal o definitivament, el servei de participació ofert a qualsevol usuari que els seus continguts puguin ser considerats il•legals, prohibits o simplement inadequats.

6. CONTINGUTS GENERATS PER L' USUARI

6.1. En el cas que l'usuari enviï continguts de qualsevol tipus a l'assetjo web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que no és perjudicial per a tercers.

6.2. L'usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que realitzi, aconseguint aquesta responsabilitat, sense restricció alguna, l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

6.3. ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l'usuari.

6.4. L'usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR per les anteriors manifestacions.

6.5. L'usuari cedeix a títol gratuït a ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR, sense caràcter d'exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació als continguts enviats (fotografies, imatges amb o sense moviment, textos, informacions, bases de dades enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). La citada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista en la llei de propietat intel•lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7.1. ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR no garanteix la legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que difongui a través de l'assetjo web.

7.2. En conseqüència, ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts de l'assetjo web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius en el lloc web o en el servidor que ho subministra; (iv) la *invulnerabilidad de l'assetjo web i/o la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts de l'assetjo web; (vaig veure) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR estableix en el lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de l'assetjo web.

8. ENLLCIS

8.1. En el lloc web, l'usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners, etc., els quals són gestionats per tercers. ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s'estableix un enllaç des del lloc web

8.2. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç per part de l'assetjo web a un altre assetjo web aliè, no implica que existeixi algun tipus de relació, col•laboració o dependència entre ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR i el responsable de l'assetjo web aliè.

Enllaços en altres llocs web amb destinació a l'assetjo web

8.3. Si qualsevol usuari, entitat o assetjo web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a l'assetjo web haurà d'atenir-se a les següents condicions i requisits:

  • L'enllaç es podrà dirigir a la pàgina principal de l'assetjo web.
  • L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de l'assetjo web. En cap cas, tret que ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el lloc web, incloure-ho com a part del seu web o dins d'un dels seus "*frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines de l'assetjo web.
  • A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR ha autoritzat tal enllaç, tret que ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR l'hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina a l'assetjo web desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, slogan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR i/o de l'assetjo web, haurà d'explicar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
  • ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR no autoritza l'establiment d'un enllaç a l'assetjo web des d'aquelles pàgines web que de forma manifesta fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8.4. ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació a l'assetjo web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1. ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes Condicions Generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

9.2. La vigència temporal d'aquestes Condicions Generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les Condicions Generals modificades.

9.3. Amb independència del que es disposa en les condicions particulars, ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'usuari d'exigir indemnització alguna. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions Generals.

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals.

10.2. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

10.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals fos(n) considerada(s) nul•la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul•litat o *inaplicación no afectarà a les altres disposicions de les Condicions Generals ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR.

10.4. El no exercici o execució per part de ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions Generals, no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establertes entre ASSOCIACIO FUTBOL VETERANS VALLES-MAR i l'usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.

"